Yazım Kuralları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
MAKALE YAZIM KURALLARI
Sayın yazar/yazarlar lütfen makalenizi dergimize göndermeden önce derginin yazım kurallarını ve yayın ilkelerini mutlaka okuyunuz. Makaleniz dergimizin yazım kurallarına ve yayın ilkelerine uymadığı takdirde iade edilecektir.
 
Genel Kurallar
Dergiye gönderilen makaleler, yazar tarafından iThenticate programında taranmalı, benzerlik oranı %20 altında olan makaleler sisteme raporlarıyla birlikte yüklenmelidir. Benzerlik oranı %20 üstü olan ve raporu yüklenmeyen makaleler reddedilir.
Yazar, DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkede) veya dergi web sayfasından (https://tuefdergi.trakya.edu.tr) indirilebilen “Taahhütname Formu”nu imzalayarak makale ile birlikte yüklemelidir. Birden fazla yazar olduğunda aynı form her yazar tarafından imzalanmalı ve makale ile birlikte yüklenmelidir.
Makale, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında güncel TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.
Makalenin otuz (30) sayfayı aşmayacak şekilde yazılması tercih edilir.
Makaleler sadece Dergipark üzerinden kabul edilmekte; elden, posta veya e-mail yoluyla gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmamaktadır.
Sayfa Yapısı ve Yazı Karakteri
• Yazılar, MS Word programında, Times New Roman yazı karakteriyle, 11 punto, tek satır aralığında, A4 kâğıdına kenar boşlukları üst 6,5 cm, alt 5 cm, sağ ve sol 4 cm, üst bilgi 5 cm, alt bilgi 4 cm, cilt payı 1 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.
• Yazılardaki paragrafların ilk satırı 0.5 cm içeriden başlamalıdır.
Makale Başlığı
• Başlık, makale hangi dildeyse o dilde, olmalı, sayfaya ortalanmış, 11 punto büyüklüğünde, kalın (bolt) ve büyük harfle yazılmalıdır.
• Başlık makalenin içeriğini açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte ve en fazla 15 kelime olmalıdır.
• Makalenin yazıldığı dildeki başlığın altında ikinci başlık (metin Türkçeyse İngilizce, İngilizceyse Türkçe olmalıdır) 11 punto büyüklüğünde, ilk harfleri büyük ve italik şekilde yazılmalıdır.
• Makale, herhangi bir tez ya da başka bir bilimsel çalışmadan türetilmişse, makalenin başlığına verilecek bir dipnotta “Bu makale, ....... Üniversitesi, ……… Enstitüsü, ………. Anabilim Dalı’nda …………. Danışmanlığında hazırlanan ‘………………’ başlıklı yüksek lisans/doktora tezinden oluşturulmuştur.” şeklinde açıklama yazılmalı ve açıklamanın sonunda ilgili teze atıf yapılmalı ve mutlaka kaynakçaya yazılmalıdır.
• Makale, daha önce kongre veya sempozyumda sunulmuş ama yayınlanmamış bildiriyse makalenin başlığına verilecek bir dipnotta, “Bu makale, ……. tarihleri arasında …………….. adlı sempozyum/kongrede ‘…………………………………’ başlığıyla sözlü bildiri olarak sunulmuştur.” şeklinde açıklama yazılmalıdır.
Yazar/Yazarlar
• Yazar veya yazarların adları, makale başlığının altında, sağa yaslı şekilde ad ilk harften sonra küçük, soyad büyük harfle ve kalın (bolt) yazılır. Birden fazla yazar varsa isimler alt alta yazılır.
• Yazarı soyadının sonuna yıldız (*) (iki yazarlı olduğunda ikinci yazara**, üç yazarlı olduğunda üçüncü yazara *** şeklinde dipnot verilmelidir. Dipnotta akademik unvanı, çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm) il ve elektronik posta adresi ve ORCID üyelik numarası mutlaka yazılmalıdır.
Özet
• Başlıktan ve yazar adlarından hemen sonra ilki makalenin yazıldığı dilde, ikincisi İngilizce, 150-300 kelime arasında özet olmalıdır.
• Her iki özet aynen çeviri olmalı, içerik olarak farklı metin olmamalıdır.
• Türkçe özetten önce ÖZ, İngilizce özetten önce ABSTRACT kelimeleri büyük harflerle, kalın (bolt) özet metinlerin ilk satırında, 0.5 cm girinti verilerek yazılmalıdır.
Örnek: ÖZ: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ABSTRACT: Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
• Özetler 9 punto yazılmalı ve her iki özet de Times New Roman karakterde olmalıdır.
• Her iki özetin altında Türkçe (Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Keywords) en az 4, en fazla 7 anahtar sözcük bulunmalıdır.
Ana Metin
• Makaleler tek sütun, iki yana yaslı, tek aralık olacak şekilde yazılmalıdır.
• Makale ana başlık ve alt başlıklardan oluşacak şekilde düzenlenmelidir. “Giriş” ve “Sonuç” başlıkları mutlaka olmalıdır.
• Metin içi başlıklar sola dayalı, 11 punto, kalın (bolt); başlığın ilk harfleri ise büyük yazılmalıdır.
• Metin içinde kitap, dergi, gazete ve film, TV programı adları italik yazılır.
• Bir kaynaktan doğrudan alınan kelime sayısı kırkın altında ise alıntılanan ifadeler tırnak içerisine alınarak metin içerisinde yazılmalı ve alıntının kaynağı verilmelidir.
• Bir kaynaktan doğrudan alınan kelime sayısı kırkın üzerinde ise bu tırnak içinde ayrı bir blokta verilmelidir. Alıntı bloğu, sayfanın sol kenarında paragraf girintisine göre hizalanmalı; sağ kenardan 1 cm içeriye girinti yapılmalı ve bu bölüm 9 punto olmalıdır. Paragraf sonunda ilgili kaynağa atıf yaparken parantez içerisinde yazar/yazarlar soyadı, yıl: sayfa numarası bilgileri verilir, parantez kapatılarak nokta konulmalıdır.
Alıntı ve Kaynakça Gösterimi
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde alıntı ve kaynakça yazım kuralları APA 6. Sürümü temel alınarak oluşturulmuştur. Aşağıdaki yazım kurallarında bulunmayan bir kaynak yazımı olduğunda APA 6. Sürümünden faydalanılabilir.
Alıntı Gösterme
Makalede alıntılar, metin içinde gösterilmelidir. Dipnot, sadece açıklamalara ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılmalıdır. Açıklamalar için kullanılacak dipnotlar, 9 punto olmalıdır.
• Metin İçinde kaynak gösterilirken Yazarın soyadı, Yayın yılı: sayfa numarası şeklinde yazılmalıdır.
  Örnek: Yazar Soyadı, Yıl: Sayfa Numarası.
• İki yazarlı kaynakta yazarlar arasında araya “ve” yazılmalıdır.
  Örnek: 1. Yazar Soyadı ve 2. Yazar Soyadı, Yıl: Sayfa Numarası.
• Üç ve daha fazla yazarlı kaynaklarda ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması konulmalıdır.
   Örnek: 1. Yazar Soyadı vd., Yıl: Sayfa Numarası.
• Aynı parantez içinde birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa, kaynakların arasına noktalı virgül (;) konulmalıdır.
  Örnek: Yazar Soyadı, Yıl: Sayfa Numarası; Yazar Soyadı, Yıl: Sayfa Numarası.
• Kişisel Görüşmede, “görüşme yapılan kişinin Adı Soyadı, görüşme tarihi (gün. ay. yıl), Kişisel Görüşme” şeklinde dipnotta verilmeli, kaynakçaya yazılmamalıdır.
• Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapıldığında, yıldan sonra (a, b, c) harfleri kullanılmalıdır.
  Örnek: Aaaaa, 2020a: 5; Aaaaaa, 2020b: 10.
• Aynı soyada sahip yazarların aynı yıl yayını olduğunda, karışıklığı önlemek için yazarın adının ilk harfi de kullanılmalıdır.
  Örnek: A. Bbbbb, 2020: 5; B. Bbbbbb, 2020: 10.
• Aynı parantez içinde birden fazla yayına atıfta bulunulduğunda, yayınlar yayım yılına göre dizilmelidir.
  Örnek: Aaaaaaa, 2018: 5; Bbbbbb, 2019: 10; Ccccccc, 2020: 12.
Kaynakça
• Kaynakça büyük harflerle, kalın (bolt) ve sayfaya ortalı şekilde yazılmalıdır.
• Yazarın soyadı başta ve büyük harflerle, adının ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde açık yazılmalıdır.
  Örnek: AAAAAA, Bbbbbbb (Yıl), ……….
• İki yazarlı yayınlarda iki yazar arasına “ve” yazılmalıdır.
  Örnek: AAAAA, Aaaaaaa. ve BBBBBBB, Bbbbbbb (Yıl), ……….
• Metin içindeki alıntıda üç ve daha fazla yazarlı kaynaklarda ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmasına karşın kaynakçada tüm yazarların soyadı ve adı açık şeklinde aralarına virgül (,) koyularak yazılmalıdır.
  Örnek: AAAAA, Aaaaa , BBBBBB, Bbbbb, CCCCC, Cccccc, DDDDD, Ddddd (Yıl). ……….
• Kaynakça metnin sonunda, varsa görsellerden önce olmalıdır.
• Başlık ve kaynakçadaki yayınlar 10 punto olmalıdır.
• Kaynakların ilk yazar soyadı ile başladığı satır sol kenar boşluğu hizasında başlamalı; alt satıra geçildiğinde ise 1,5 cm içeriden girinti oluşturulmalıdır.
• Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik şekilde sıralanmalıdır. Aynı soyada sahip iki yazar olduğunda adının ilk harfine göre sıralanmalıdır.
• Bir yazarın birden fazla yayınına yer verilecekse yayımlar eski olandan yeni olana doğru sıralanmalıdır.
• Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla yayını kullanıldığında, metin içi atıfta uygulandığı gibi yayın yılı sonuna a, b, c şeklinde harf eklenmelidir.
  Örnek: 2018a, 2018b
• DOI numarası varsa yayının sonuna yazılmalıdır.
• Yazar, yayını Soyadı Kanunu’ndan önce vermişse yazar adı yazılmalıdır.
• Yayına hazırlayan kişinin adından sonra hazırlayan(lar) için “Haz.”, editör(ler) için “Ed.” kısaltması kullanılmalıdır. (Örnek için bakınız “Kitap Bölümü Yazımı”)
• Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken metin içinde kısaltma yapılarak verilmeli, açılımı kaynakçada gösterilmelidir. (Örnek için bakınız “Arşiv Belgesi Yazımı”)
• Kaynakçada sadece metin içinde atıf yapılan yayınlar yazılmalı, kullanılmayan yayınlar kesinlikle yazılmamalıdır.
• Kitapta yer alan bölümler/makaleler için İngilizce kullanılan “in” sözcüğü ve Türkçedeki karşılığı olan “içinde” sözcüğü kaynakçada kullanılmamalıdır.
• Makalede internet sayfaları kullanıldıysa “İnternet Kaynakları” (10 punto, kalın ve sola yaslı) şeklinde basılı kaynaklardan sonra yazılmalıdır.
Kaynakça Yazımı
Kitap Yazımı
Yazar SOYADI, Adı (Yayın Yılı), Kitabın Adı (İtalik), Yayınevi, Yayın Yeri.
   Örnek: HACIEMİNOĞLU, Necmettin (2003), Türkçenin Karanlık Günleri, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
Kitap Bölümü YazımıYazar SOYADI, Adı (Yayın Yılı), “Makale (Bölüm) Adı”, Haz./Ed. Adı SOYADI, Kitabın Adı (İtalik), Yayınevi, Yayın Yeri, Sayfa Aralığı.
Örnek: ASLANAPA, Oktay (1953), “Türk Halılarında Hayvan Postu Motifleri”, Ed. Melanges Fuad KÖPRÜLÜ, 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 31-36.
Çeviri Kitap Yazımı
Yazar SOYADI, Adı (Yayın Yılı), Kitap Adı (İtalik), Çev. Adı SOYADI, Yayınevi, Yayın Yeri.
Örnek: AYTMATOV, Cengiz (2017), Selvi Boylum Al Yazmalım, Çev. Mehmet ÖZGÜL, Nora, İstanbul.
Dergi Makalesi Yazımı (Cilt ve Sayılı)
Yazar SOYADI, Adı (Yayın Yılı), “Makale Adı”, Derginin Adı (İtalik), Cilt. Sayı, Sayfalar.
Örnek: UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (1950). “Sultan III. Selim ve Koca Yusuf Paşa”, Belleten, 34.154, 233-256.
Dergi Makalesi Yazımı (Sayılı)
Yazar SOYADI, Adı (Yayın Yılı), “Makale Adı”, Derginin Adı (İtalik), Sayı, Sayfalar.
Örnek: AKURGAL, Ekrem (1944). “Sanat Tarihi Bakımından Sinan”, DTCF Dergisi, 3, 373-384.
Basılı Bildiri Yazımı
Yazar SOYADI, Adı (Yayın Yılı), “Bildiri Adı”, Haz./Ed. Adı SOYADI, Sempozyum/Kongre/Çalıştay Adı, Düzenlenme Tarihi (İtalik), Yayınevi, Yayın Yeri, Sayfa/Sayfalar.
Örnek: FAZLIOĞLU, İsmail (2009), “Damlıboğaz Finds: Inland Carian Archaic Pottery and Related Regions”, Ed. Frank RUMSCHEİD, Die Karer und die Anderen, Internationales Kolloquium an der Freien Universität Berlin, 13. bis 15. Oktober 2005, Habelt Verlag, Bonn, 463-477.
Sunulan Bildiri Yazımı
Katılımcı SOYADI, Adı (Yıl, Gün/Günler Ay), “Bildiri Adı”, Sempozyum/Kongre/Çalıştay Adı (italik), Düzenlenme Yeri.
Örnek: ALP, Sedat (1948, 10-14 Kasım), “Hitit Devletinin İç Bünyesi”, IV. Türk Tarih Kongresi, Ankara.
Yazarsız Kitap Yazımı
Kitap Adı (italik) (Yayın Yılı), Yayınevi, Yayın Yeri.
Örnek: İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İlgili Kanunlar (2019), Savaş Yayınevi, Ankara.
Ansiklopedi Maddesi Yazımı
Yazar SOYADI, Adı (Yayın Yılı), “Madde Adı”, Ansiklopedi Adı (italik), Cilt (Sayı), Yayınevi, Yayın Yeri, Sayfa/Sayfalar.
Örnek: DURMUŞ, İsmail (2007), “Nesir”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 33, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 6-8.
Gazete Makalesi Yazımı
Yazar SOYADI, Adı (Yıl, Gün Ay), “Makale Adı”, Gazete Adı (italik)(Varsa Numarası), Sayfa Numarası/Numaraları.
Örnek: İSMAİL HAKKI (1913, 24 Nisan), “İşkodra’nın Sukutu”, Tanin (1580), 1.
Tez Yazımı
Yazar SOYADI, Adı (Yıl), Tez Adı (italik), Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlilik Tezi, Üniversite Adı, Yayın Yeri.
Örnek: HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1963), Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Rapor Yazımı
Yazar SOYADI, Adı (Yılı), Rapor Adı (italik) (Rapor No:), Yayımlayan/Hazırlayan Kuruluş, Yayın Yeri.
Örnek: GÖKÇEN, Nuran (1973), Trakya Güneydoğusunun Paleojen Seviyelerinin Paleontolojik (Ostrakod) ve Stratifik Etüdü, MTA Enstitüsü, Ankara.
Antik ve Orta Çağ Kaynaklarının Yazımı
Metin İçinde: Antik Yazar Adı, Yayın Adı (italik), Kitap Numarası (Roma Rakamı). Bölüm Numarası. Satır numarası.
Örnek (Antik Yazar): Homeros, İlyada, V.1.1.
Örnek (Orta Çağ Yazarı): Urfalı Mateos, Vekayiname, CL, 188.
Kaynakçada: Yazar ADI, Yayın Adı (italik), Çev. Adı SOYADI, Yayınevi, Yayın Yeri, Yayın Yılı.
Örnek (Antik Yazar): HOMEROS, İlyada, Çev. Azra ERHAT,  A. KADİR, Can, İstanbul, 1984.
Örnek (Orta Çağ Yazarı): URFALI MATEOS, Vekayiname, Çev. Hrant ANDRİASYAN, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1962.
Arşiv Belgesi Yazımı
Metin İçinde: Arşiv Adı Kısaltması, Tasnif Adı/Fon Kodu (italik), Dosya/Gömlek/Klasör/Fihrist/Kutu/Belge veya Defter Numarası/Numaraları
Örnek: BOA, DH.EUM.EMN, 93/46
Kaynakçada: Arşiv Adı (Arşiv Adı Kısaltması), Tasnif Adı/Fon Kodu (italik), Dosya/Gömlek/Klasör/Fihrist/Kutu/Belge veya Defter Numarası/Numaraları.
Örnek: Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), DH.EUM.EMN, 93/46
Kurum Yayını Yazımı
Metin İçinde: Tüzelkişi, Yayın Yılı: sayfa numarası/numaraları.
Örnek: TDK, 2011: 45-52.
Kaynakçada: Tüzelkişi, (Yayın Yılı), Kitap Adı (italik), Yayınevi, Yayın Yeri.
Örnek: TDK (2011), Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
Web Sitesi Yazımı
Metin İçinde: “Başlık” (uzunsa kısaltılmalı), Yıl.
Örnek: “Lale Devri'nden Edirneli”, 2020.
Kaynakçada: Başlık (tam adı yazılmalı), (Yıl, Gün-Ay),Erişim Adresi: http://…..
Örnek: Lale Devri'nden Edirneli Yenilikçi Bir Nakkaş: Levnî, (2020, 8 Temmuz), Erişim Adresi: https://www.trakya.edu.tr/news/lale-devri-nden-edirneli-yenilikci-bir-nakkas--levn
Tablo, Resim, Harita, Çizim ve Şekiller
• Makalede tablo kullanılıyorsa “Tablo”; resim, fotoğraf, minyatür, gravür gibi benzerleri kullanılıyorsa “Resim”; harita, çizim gibi benzerleri kullanılıyorsa “Şekil” denmelidir.
• Tablo numara ve açıklaması tablonun üstünde, Resim ile Şekil numara ve açıklamaları altta olmalıdır.
• Tablo, Resim, Şekillerin başlıklarının sadece ilk harfleri büyük ve 10 punto olmalıdır.
• Tablo 1: ….., Tablo 2: …, Resim 1:, Resim 2: ….., Şekil 1:, Şekil 2: …… şeklinde sıralanmalıdır.
• Metin içinde “…………. (Şekil 1).” şeklinde gönderme yapılmalıdır.
• Tablo, Resim, Şekiller başka kaynaktan alınmışsa mutlaka açıklama sonunda kaynak parantez içinde verilmelidir.
• Tablo içi metinler Times New Roman, 9 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.
• Tablo, Resim, Harita, Çizim ve Şekiller yazım alanı dışına taşmamalıdır.
8. Gönderilen yazılara ait resim, şekil ve grafikler sayfa yazım alanını taşmayacak biçimde net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Bunların sıra numarası ve adı her şeklin veya grafiğin altında verilmelidir.
Bu içerik 30.11.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 2275 kez okundu.