Yayın İlkeleri

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
İçerik ve biçim bakımından yayın ilkelerine uygun, sosyal ve insani bilimler alanlarında üretilen; Özgün kuramsal yazılar, özgün araştırma yazıları, belgeler ve yorumlar, uygulamalar veya uygulamaya dönük yazılar, değerlendirme yazıları ve kitap eleştirileri TÜEF dergisinde yayınlanmak üzere sunulabilir.  Vaka takdimi, deneme, ödev, çeviri, haber, duyuru ve benzeri çalışmalar kabul edilmez.

Dergi'ye iletilen yazıların, başka bir yayın organında daha önceden yayımlanmamış olduğu veya bir başka yayın organına, eş zamanlı olarak, yayımlanmak üzere sunulmadığı varsayılır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış bildiriler, bu durum belirtilmek şartı ile dergimizde yayımlanmak üzere kabul edilebilir.

Yazılar önce yayın kurulu tarafından Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin yayın ilkelerine ve içeriğine uygunluğu, dil ve anlatı yetkinliği vb. açılardan nesnel olarak değerlendirilir. Yayın kurulu, yazı üzerinde değişiklikler yapılmasını yazardan isteyebilir; yazarı tarafından düzeltilen yazı yeniden yayın kurulunda değerlendirilir. Yayın kurulu, gönderilen yazıları doğrudan reddetme hakkına sahiptir.
Yazılar için editörler tarafından yardımcı programlardan (Ithenticate, Turnitin vb.) faydalanılarak benzerlik (intihal) raporu alınır. Yazılar yayın kurulunda bu raporlarla birlikte değerlendirilir. Benzerlik oranının yüksek çıkması halinde yazı, bu aşamada reddedilebilir.
Reddini gerektirecek bir neden yoksa çalışmalar çift kör yöntemiyle (yazarların isimleri ve üst verileri çalışma metninden çıkartılarak) alanında uzman en az iki hakeme gönderilir. Yazıların değerlendirilme süreci, her aşamada çift kör ilkesine uygun olarak devam eder.
Hakemlere telif ücreti ödenmez.

Gönderilen çalışmayı belirlenen süre içerisinde değerlendirmeyen hakem yerine yayın kurulu tarafından başka bir hakem görevlendirilebilir.

Hakemler kabul, düzeltmelerden sonra yayınlanma, düzeltmelerden sonra yeniden inceleme, red yönünde karar verebilir. Düzeltmelerden sonra yeniden inceleme isteyen hakeme yazı yeniden gönderilir.

Hakem değerlendirmeleri tamamlanan yazılar Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin yayın kurulunca son değerlendirmeye alınır. Yayın kurulunun oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar verilir. Yayınlanması uygun bulunmayan yazılar hakkında gerekçe, yayın kurulu adına editör tarafından yazara bildirilir. Reddedilen yazılar ileriki tarihlerde yeniden değerlendirmeye alınmaz. Yayınlanması kararlaştırılan yazılar hakkında yazara yayın kurulunun önerileri, hakem raporlarıyla birlikte gönderilerek yazının son halini alması sağlanır.

Yazılar dergiye başvuru tarihine ve yayın sürecinin tamamlanma sırasına göre yayınlanır.

TELİF HAKKI DÜZENLEMESİ
Yazılardaki düşünce ve önerilerden, etik ilkelere uygunluktan, kaynakların doğruluğundan ve doğru kullanımından tümüyle yazarlar sorumludur. Bu konularda şüphe oluşması halinde Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu yazıyı yayınlamama, yazıyı ağ erişim sayfasından kaldırma ve gerekli soruşturmayı başlatarak ilgili kurum ve mercilere, dergiyi tarayan dizinlere durumu bildirme hakkına sahiptir.

Yayınlanan makalenin etik, hukuki ve diğer tüm sorumlulukları yazara aittir.

Yazarlardan makale işlem ücreti talep edilmez. Yazara telif ücreti ödenmez. Yazısının yayına kabul edildiği bildirildiğinde yazar, “ telif hakkı devir formunu” doldurup DERGİPARK üzerinden sisteme yüklemelidir. Bu form, Dergi Yönetim Sistemine yüklenmedikçe yazı yayımlanmaz.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, bilginin etkili bir şekilde yaygınlaşmasının yararlı sonuçlar doğuracağı kabulüyle, açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda dergimiz tarafından benimsenen politikalar http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi parayla alınıp satılamaz, yazarlardan makale işlem veya gönderim ücreti talep edilmez.

ARŞİVLEME
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, kullanmış olduğu Açık Dergi Sistemi ile güvenli ve kalıcı bir arşiv sistemi olan LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) uygulamasını desteklemektedir.

LOCKSS uygulaması, Stanford Üniversitesi Kütüphanesinde geliştirilmiştir ve kütüphanelerde düzenli olarak toplanan kayıtlı dergilerin ağ erişim sayfalarında yeni yayınlanmış içeriklerini arşivlemeyi sağlayan açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Her arşiv, kütüphane sisteminde meydana gelebilecek bir kayba karşı veriyi korur, bozulur veya kaybolursa diğer önbellek verinin temini için kullanılır.

İNTİHAL POLİTİKASI
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen yazılar için editörler tarafından yardımcı programlardan (Ithenticate, Turnitin gibi) faydalanılarak intihal raporu alınır. Yazılar yayın kurulunda bu raporlarla birlikte değerlendirilir. Benzerlik oranı yüksek çıkan yazılar için editör yazarla iletişim kurabilir. Benzerlik oranının yüksekliği nedeniyle yazı yayın kurulunca reddedilebilir.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'ne değerlendirilmek üzere gönderilen yazıların daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye, kitaba vb. sunulmamış olmalıdır. Yazarlar, çalışmalarını gönderirken özgünlük bildiriminde bulunmalıdır. 

Daha önce yayınlanmış ya da sunulmuş farklı bir kaynaktan yararlanılarak veya genişletilerek oluşturulmuş çalışmaların yayınlanmasında, yararlanılan kaynağın yazarlar tarafından çalışma başlığına eklenecek dipnotlarla açıkça belirtilmesi ve bibliyografik künyesinin verilmesi gerekmektedir.

Çalışmalarda intihal yapıldığı tespit edildiğinde dergi editörü gerekli yaptırımlarda bulunma yetkisine sahiptir. Bu gerekçeyle çalışmalar reddedilebilir. Yayınlanmış bir yazı hakkında doğacak intihal şüphesinde, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yazıyı ağ erişim sayfasından kaldıracak ve gerekli soruşturmayı başlatarak ilgili kurum ve mercilere, dergiyi tarayan dizinlere durumu bildirir.

GERİ ÇEKME POLİTİKASI
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin yayın politikaları doğrultusunda yazarların ve Yayın Kurulunun, yayın sürecindeki çalışmaların geri çekilmesiyle ilgili sorumlulukları aşağıda yer almaktadır:

Yazarlar, yayımlanmış, hakem sürecinden geçerek kabul edilmiş, erken görünüme alınmış ya da değerlendirme aşamasındaki çalışmalarıyla ilgili geri çekme işlemlerini dergi editörüyle birlikte gerçekleştirmelidir.

Değerlendirme aşamasındaki bir çalışmanın geri çekilmesi için yazarlar, Geri Çekme Formunu doldurup her bir yazarın ıslak imzasıyla imzalanmış ve taratılmış halini dergi editörlüğüne elektronik posta yoluyla ya da DERGİPARK dergi yönetim sistemi üzerinden iletmelidir. Yazarlar bu durumdaki çalışmalarını, Yayın Kurulu tarafından onaylanmadıkça, başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu yayımlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir yazıya dair telif hakkı ya da etik olmayan bir durum şüphesinin oluşması halinde çalışma hakkında incelemelerde bulunabilir. İnceleme sonucunda değerlendirme aşamasındaki bir yazıda telif haklarına ya da araştırma etiğine uygun olmayan bir durum tespit ettiği takdirde yazıyı değerlendirmeden geri çekebilir ve inceleme sonucunu yazara bildirir.

Yayın kurulu, yayımlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif haklarına ya da araştırma etiğine uygun olmayan bir durum tespit etmesi halinde aşağıdaki geri çekme ve bildirim işlemlerini gerçekleştirir.
1.   Elektronik ortam üzerinden erişilen çalışma başlığının önüne "Geri  Çekildi:" ibaresi eklenir.
2.   Elektronik ortam üzerinde yer alan Öz ve Tam Metin bağlantıları yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, varsa yazarların bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayımlanır.
3.   Geri çekme tarihinden itibaren yayımlanacak ilk sayının elektronik ve basılı kopyasının içindekiler listesine "Geri  Çekildi: Çalışma Başlığı" şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.
4. Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile Milli Kütüphane Başkanlığı'na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.

GİZLİLİK BEYANI
Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.
Bu içerik 30.11.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 617 kez okundu.