Sayı 08

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 4      Sayı: 08       Temmuz 2014
 


İÇİNDEKİLER 

Yaşar ŞENLER
Unutulmuş Bir Yazarımız: Muhiddin Mekkî 1-16
“A Forgotten Author: Muhiddin Mekkî

~   

Ömer Soner HUNKAN
Ortaçağ Semerkand’ında İlk Modern Türk Üniversitesi: Tamgaç Han İbrahim Medresesi 17-44
The First Modern Turkish University in Medieval Samarkand: Tamgaç Khan Ibrahim Madrasah ”

 ~ 

Rıdvan CANIM
Dil ve Kimlik Bağlamında Yahya Kemal’de Milliyet Düşüncesi 45-57

The Notion “Nationality” of Yahya Kemal within The Context of Language and Identity

~  

Bülent BAYRAM
Çuvaş Halk Edebiyatında Tür ve Şekil Adlandırmaları 59-83
 “Namings of The Genres and Forms in Chuvash Folk Literature ”

 ~ 

Refik SADIKOVIÇ
Use and Meaning of Present Tense in Bosnian Language 85-95

Boşnakçada Şimdiki Zamanın Kullanımı ve Anlamı ”

 ~ 

Ezgi METİN BASAT
Kendine Gülen Köy: Günümüzde Yaşayan Köy Seyirlik Oyunları 97-109
The Village which Laughs Itself: Village Theatrical Plays Alive Today

 ~ 

Nurgül DEMİRTAŞ
İzmir (Smyrna) Agora Kazısı 2002-2003 Yılları Sikke Buluntuları 111-138
“Coins from The 2002-2003 Agora Excavations in İzmir (Smyrna)”

 ~ 

Özgür OKMAK
Ahmet Badi Efendi ve Divanı Üzerine │139-153
On Ahmed Badi Efendi and His Divan”

 

Tercüme

Sirous SHAMİSA/Parastoo KARİMİ 
(Ter. Gülçiçek AKÇAY)
Şiir Tasvirlerini Renklendirme Hususunda Hafız’ın Şahsi Üslubu155-172
The Personal Style of Hâfız in Terms of Colouring The Depictions of Poetry

 

Kitabiyat

Bülent HÜNERLİ
Fedora İvanovna Arnaut, Вiдомi укаïнськi Класики Тарас Шевченко та Леся Украïнка гагаузкою мовою
"Gagauz Dili ile Ünlü Ukrayna Klasikleri 
Taras Şevçenko ve Lesya Ukrainka,
Vidavniçiy Dim Dmitra Burago, Kiyiv 
(Kiev) 2011 173-176"

 ~ 

Barış Berhem ACAR
Şehir Tarihçiliği Örneği Olarak Riyaz-ı Belde-i Edirne│177-181
Riyaz-ı Belde-i Edirne As an Example of Urban Historiography ”


Bu içerik 13.03.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 264 kez okundu.