Sayı 07

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 4      Sayı: 07       Ocak 2014
 


İÇİNDEKİLER 
Recep DUYMAZ
İstiklal Marşı’mıza Yakından Bakış 1-40

“A Close Overview on Our National Anthem 1-40”

~
 
Abdullah UÇMAN
Alafrangalık Sürecinde Hüseyin Rahmi’nin Mürebbiye Romanı 41-50

“The Novel Mürebbiye by Hüseyin Rahmi in Europeanism Process 41-50”

~
 
Burçin ERDOĞU
Kavramsal Sanat ve Arkeoloji: Beyaz Örtünün Altındaki Gerçeklik 51-60
“Conceptual Art and Archaeology: Under The Reality of White Cover
51-60”

~
 
Yüksel TOPALOĞLU
Yeni Lisan Hareketinin Öncülü: Şemsettin Sami 61-73
“The Premise of Yeni Lisan
Movement: Şemsettin Sami 61-73”

~
 
Ömer Soner HUNKAN
Ortak ve Farklı Yönleriyle Orta Asya’da Devletler Üzerine Eleştirel Değerlendirme 75-85
“Common and Different Aspects of The Central Asia States on The Critical Assessment 75-85”

~
 
Nurten ÇETİN
Lozan Barış Konferansı Arifesinde İstanbul-Ankara Münasebetleri ve İstanbul Hükümetinin İstifası 87-113
“The Relations of Istanbul-Ankara and The Resignation of The Istanbul Government Right Before The Lozan Reconciliation Conferance 87-113”

~
 
Ülkü ÇALIŞKAN
Üçüncü Rus Devlet Duması’nda Finlandiya Otonomisinin İlgası ve Anayasal Demokrat Partisi (Kadet Partisi) 115-131
“Repeal of Finland Autonomy in The Third Russian State Duma and Constitutional Democratic Party (Kadet Party) 115-131”

~
 
Gülçiçek AKÇAY
Fuzuli ve Nedim’in “Eyler Beni” Redifli Gazellerinin Yapısalcı Yöntemle Karşılaştırılması 133-156
“The Comparison of Fuzuli’s and Nedim’s Lyrics with End Rhyme “Eyler Meni” by Structuralist Method 133-156”

~
 
Süheyla Melike ZEREN HASDAĞLI
İzmir Arkeoloji Müzesi’ndeki 2724 Numaralı Klazomenai Lahiti 157-181
 “Klazomenian Sarcophagus in Izmir Archaeology Museum under Inventory Number 2724 157-181”


Kitabiyat
Emin ÜNSAL
Cengiz Fedakâr, Kafkasya’da İmparatorluklar Savaşı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014, XX+299 s. 183-185
“Cengiz Fedakâr, Kafkasya’da İmparatorluklar Savaşı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014, XX+299 s. 183-185”
 
Bu içerik 26.02.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 232 kez okundu.