Sayı 02TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 1      Sayı: 02       Temmuz 2011 
 


İÇİNDEKİLER

Ayhan GENÇLER - Arif AKBAŞ
Bağımsızlık Sonrası Kazakistan ve Türkiye Arasındaki Sosyo-Ekonomik İlişkiler (1990-2011) /1-35
Socio-Economic Relations Between Turkey And Kazakhstan After The Independence (1990-2011) /1-35

 

Mustafa ÖZER
Edirne Yeni Sarayı'nın (Saray-ı Cedid-i Amire) Mevcut Durumu, Sorunları ve Yapılması Gerekenler /37-56
The Current Situation of the Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) its Problems and Things Need to be Done / 37-56

 

Zekai METE
Sur Dışı İstanbulu'nda İskânın Tarihi Seyri /57-84
History of Settlement Outside the City Walls of Istanbul (15th-18th Centuries) /57-84

 

Bülent YILDIRIM
Osmanlı Devleti'nde Yapılan İlk Modern Nüfus Sayımına (1881/1882- 1893) Göre Edirne'deki Ermeni Nüfusu / 85-101
Armenian Population in the Edirne According to the First Modern Census (1881/1882-1893) Conducted in the Ottoman Empire /85-101

 

Ömer KUL - Emin KIRKIL
Doğu Türkistan Kazak Türkleri Liderlerinden Bir Portre: Hüseyin Teyci Alkenbayoğlu (1900-20 Eylül 1963) /103-130
Turks of East Turkestan Kazakhs Leaders of a Portrait: Huseyin Teyci Alkenbayoglu (1900-20 Semtember 1963) /103-130

 

Mehmet ÖZGER
Turgut Uyar Şiirinde Denge Metaforu /131-142
Balance Metaphor in Turgut Uyar's Poems /131-142

 

Abdülkadir EMEKSİZ
Are Lullabies to Make Sleep? /143-156
Ninniler Uyumak  İçin midir? /143-156

 

M. Baki DEMİRTAŞ
Edirne'deki Neo-Klasik Bir Yapıdan Günümüze Yansıyan Antik Unsurlar /157-177
Ancient Reflections on Neo-Classical House in Edirne /157-177

 

Abdurrahman BOZKURT
İngiltere'nin Çanakkale Boğazı'na Yapılan Taarruzu ve Türk Müdafaasını Tahkik Etmek Amacıyla Kurduğu Çanakkale Komitesi (1919) /179-197
The Committe Appointed Britain to Investigate the Attacks Delivered on the Turkish Defence of the Dardanelles Straits /179-197

 

Ayşe ZAMACI
Birinci Balkan Harbi'nde Edirne Semalarında Bulgar Tayyare ve Balonları /199-225
Bulgarian Airplanes and Balloons in the Sky of Edirne in the First Balkan War /199-225  


Bu içerik 06.12.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 115 kez okundu.