Değerlendirme Süreci

 
   İçerik ve biçim bakımından yayın ilkelerine uygun, sosyal ve insani bilimler alanlarında üretilen; Özgün kuramsal yazılar, özgün araştırma yazıları, belgeler ve yorumlar, uygulamalar veya uygulamaya dönük yazılar, değerlendirme yazıları ve kitap eleştirileri TÜEF dergisinde yayınlanmak üzere sunulabilir.  Vaka takdimi, deneme, ödev, çeviri, haber, duyuru ve benzeri çalışmalar kabul edilmez.

   Dergi'ye iletilen yazıların, başka bir yayın organında daha önceden yayımlanmamış olduğu veya bir başka yayın organına, eş zamanlı olarak, yayımlanmak üzere sunulmadığı varsayılır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış bildiriler, bu durum belirtilmek şartı ile dergimizde yayımlanmak üzere kabul edilebilir.

   Yazılar önce yayın kurulu tarafından Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin yayın ilkelerine ve içeriğine uygunluğu, dil ve anlatı yetkinliği vb. açılardan nesnel olarak değerlendirilir. Yayın kurulu, yazı üzerinde değişiklikler yapılmasını yazardan isteyebilir; yazarı tarafından düzeltilen yazı yeniden yayın kurulunda değerlendirilir. Yayın kurulu, gönderilen yazıları doğrudan reddetme hakkına sahiptir.

   Yazılar için editörler tarafından yardımcı programlardan (Ithenticate, Turnitin vb.) faydalanılarak benzerlik (intihal) raporu alınır veya yazardan rapor yüklemesi talep edilebilir. Yazılar yayın kurulunda bu raporlarla birlikte değerlendirilir. Benzerlik oranının yüksek çıkması halinde yazı, bu aşamada reddedilebilir.
Reddini gerektirecek bir neden yoksa çalışmalar çift kör yöntemiyle (yazarların isimleri ve üst verileri çalışma metninden çıkartılarak) alanında uzman en az iki hakeme gönderilir. Yazıların değerlendirilme süreci, her aşamada çift kör ilkesine uygun olarak devam eder.
Hakemlere telif ücreti ödenmez.

   Gönderilen çalışmayı belirlenen süre içerisinde değerlendirmeyen hakem yerine yayın kurulu tarafından başka bir hakem görevlendirilebilir.

   Hakemler kabul, düzeltmelerden sonra yayınlanma, düzeltmelerden sonra yeniden inceleme, red yönünde karar verebilir. Düzeltmelerden sonra yeniden inceleme isteyen hakeme yazı yeniden gönderilir.

  Hakem değerlendirmeleri tamamlanan yazılar Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin yayın kurulunca son değerlendirmeye alınır. Yayın kurulunun oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar verilir. Yayınlanması uygun bulunmayan yazılar hakkında gerekçe, yayın kurulu adına editör tarafından yazara bildirilir. Reddedilen yazılar ileriki tarihlerde yeniden değerlendirmeye alınmaz. Yayınlanması kararlaştırılan yazılar hakkında yazara yayın kurulunun önerileri, hakem raporlarıyla birlikte gönderilerek yazının son halini alması sağlanır.
  Yazılar dergiye başvuru tarihine ve yayın sürecinin tamamlanma sırasına göre yayınlanır. 
Bu içerik 30.11.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 481 kez okundu.